رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین مسکونی
برای فروش

۱۰۰۰۰ متر مربع

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۰ متر مربع

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۱۰ متر مربع

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۱ متر مربع

۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۶ متر مربع

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۶ متر مربع

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۷۰ متر مربع

۱۴۷ تومان
پشتیبانی