خرید و فروش انواع ملک در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۶ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۶ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۷۰ متر مربع

۱۴۷ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۸ متر مربع

۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۲ متر مربع

۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۶ متر مربع

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۶ متر مربع

۴۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۲ متر مربع

۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۱۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۲۴ متر مربع

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۵ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی