خرید و فروش آپارتمان در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۶ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۸ متر مربع

۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۲ متر مربع

۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۶ متر مربع

۴۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۲ متر مربع

۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۱۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۵ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی