خرید و فروش مغازه در کرج

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه راسته موبایل فروشها

مغازه برای فروش

۱.۶۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند اداری

مغازه برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان