خرید و فروش مغازه در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۶ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۶ متر مربع

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۸ متر مربع

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی