رهن و اجاره آپارتمان در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۶۳۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۵ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۵ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی