رهن و اجاره مغازه در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

واگذاری فروشگاه موبایل

مغازه برای اجاره

۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی