خرید و فروش دفتر کار در اردبیل

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای فروش

۶۵ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی