خرید و فروش مغازه در اردبیل

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه دو طبقه ابزالات فروشی

مغازه برای فروش

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند تجاری

مغازه برای فروش

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند تجاری

مغازه برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی