خرید و فروش مغازه در اردبیل

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۴۳ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۱ متر مربع

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی