رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۹۵ متر مربع

۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۳ متر مربع

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۷۵ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۹۲ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای فروش

۴۰۰۰ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۴ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی