خرید و فروش آپارتمان در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۹۵ متر مربع

۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۳ متر مربع

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۴ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی