خرید و فروش انبار و کارخانه در شهرکرد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

انبار و کارخانه
برای فروش

۶۰۰۰ متر مربع

۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی