خرید و فروش انبار و کارخانه در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

انبار و کارخانه
برای فروش

۷۵۵۰ متر مربع

۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی