خرید و فروش انبار و کارخانه در تبریز

فروش کارخانه با سند اداری با بیش از 5 اتاق اداری

انبار و کارخانه برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کارخانه

انبار و کارخانه برای فروش

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان