خرید و فروش خانه مسکونی در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۷ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی