خرید و فروش دفتر کار در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای فروش

۱۲۵ متر مربع

۷۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۳۲ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی