خرید و فروش زمین کشاورزی در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

باغ
برای فروش

۲۵۰۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۷ متر مربع

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۲ متر مربع

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۲۷ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۲ متر مربع

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۵ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی