خرید و فروش مغازه در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش و یا معاوضه مغازه

مغازه برای فروش

۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۷۷۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه در پاساژ

مغازه برای فروش

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی