خرید و فروش مغازه در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۱۵ متر مربع

۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۷ متر مربع

۷۷۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی