رهن و اجاره مغازه در تبریز

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اجاره یک مغازه به عنوان انبار

مغازه برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان