خرید و فروش انواع ملک در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۳۳۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۸۰ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۵ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۶ متر مربع

۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۶۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۰۰۰ متر مربع

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۲ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی