خرید و فروش آپارتمان در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۵ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۶ متر مربع

۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۰۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی