خرید و فروش دفتر کار در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۳۳۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۸۰ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۵ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی