رهن و اجاره انواع ملک در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۰ متر مربع

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۲۰ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۰۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۵ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۵۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۲۲۰ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

رهن کامل

دیگر املاک
برای اجاره

۶۵ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۴۰۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۵ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۰ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۸۰ متر مربع

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۲۰۰ متر مربع

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی