خرید و فروش آپارتمان در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۹ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی