خرید و فروش انواع ملک در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۲۴۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۳۱۳۹ متر مربع

۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۷ متر مربع

۱۱۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۹۵ متر مربع

۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۳ متر مربع

۱۰۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۹ متر مربع

۹۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۶۰ متر مربع

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۹۳ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۶ متر مربع

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی