خرید و فروش آپارتمان در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۸۷ متر مربع

۱۱۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۳ متر مربع

۱۰۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۹ متر مربع

۹۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۶ متر مربع

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی