خرید و فروش مسافرخانه در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

مغازه
برای فروش

۲۴۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۳۱۳۹ متر مربع

۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۷ متر مربع

۱۱۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۹۵ متر مربع

۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۳ متر مربع

۱۰۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۹ متر مربع

۹۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۶۰ متر مربع

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی