خرید و فروش انبار و کارخانه در همدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش کارگاه با سند اداری

انبار و کارخانه برای فروش

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی