خرید و فروش انبار و کارخانه در همدان

فروش کارگاه با سند اداری

انبار و کارخانه برای فروش

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان