خرید و فروش مجتمع مسکونی در همدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۹۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۴۵ متر مربع

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۶ متر مربع

۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۷۰۰ متر مربع

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۲ متر مربع

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی