رهن و اجاره هتل در همدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

مغازه
برای اجاره

۲۰ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۵ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای اجاره

۳۳ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۶۱ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۶ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی