رهن و اجاره مغازه در بندرعباس

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان