رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در کیش

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مجتمع مسکونی
برای فروش

۶۳۶ متر مربع

۴.۳۲۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۶۸ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۵۷ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۷ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۶۳ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۵۵ متر مربع

رهن کامل

ویلا
برای اجاره

۱۳۸ متر مربع

۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۵۳ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای فروش

۵۸ متر مربع

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۲۵ متر مربع

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۱۳۴ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۵۷ متر مربع

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای فروش

۵۸ متر مربع

۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۶۵ متر مربع

۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۶ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی