خرید و فروش خانه شهری در ایلام

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یا معاوضه منزل مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی چهار خوابه

خانه شهری برای فروش

۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دو بر

خانه شهری برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل 3 طبقه دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان