خرید و فروش انواع ملک در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۸۰ متر مربع

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۳۲۰ متر مربع

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۴۶۵ متر مربع

۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۷ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۳ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۸ متر مربع

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۱ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی