خرید و فروش آپارتمان در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۷ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۳ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۸ متر مربع

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۱ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی