رهن و اجاره مسافرخانه در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۲۰ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۶ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۸۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۸ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۸۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی