رهن و اجاره مغازه در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه شیک

مغازه برای اجاره

۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی