رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در اهواز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۶۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۷ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۸۰ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۸ متر مربع

۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۸ متر مربع

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۴۳ متر مربع

۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۵ متر مربع

۴۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۲ متر مربع

۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۸۸ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۷۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۸۰ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای فروش

۱۳۸ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۳۸۶ متر مربع

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۸۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۵ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی