خرید و فروش انبار و کارخانه در اهواز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

انبار و کارخانه
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی