خرید و فروش مغازه در اهواز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه های تجاری

مغازه برای فروش

۷.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۴۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی