خرید و فروش انواع ملک در یاسوج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۴۷۷ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی