خرید و فروش خانه مسکونی در یاسوج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی