خرید و فروش خانه مسکونی در سنندج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۱۶ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۷۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۹۶ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی