خرید و فروش هتل در سنندج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

خانه مسکونی
برای فروش

۱۱۶ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۶ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۰ متر مربع

۴۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۷۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۹۶ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۱۳ متر مربع

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی