خرید و فروش انواع ملک در اراک

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۷ متر مربع

۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۴ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۴ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۷ متر مربع

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۷ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۸ متر مربع

۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی