خرید و فروش مسافرخانه در ساری

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مسافرخانه
برای فروش

۲۷۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی