رهن و اجاره مغازه در قزوین

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

واگذاری سوپرمارکت

مغازه برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن واجاره زیرزمین

مغازه برای اجاره

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان