خرید و فروش انواع ملک در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۲۱

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۵۳۱ متر مربع

۳.۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۴۳ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۹۳ متر مربع

۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۰۱

آپارتمان
برای فروش

۱۳۶ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۸۶ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۰۱

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۱۱

آپارتمان
برای فروش

۶۸ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

ویلا
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۱۱

خانه مسکونی
برای فروش

۷۲ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۵۰۰ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۲ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۰۱

ویلا
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی