خرید و فروش آپارتمان در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۰۱

واحد دو خوابه در برج کاشانه ی 2

آپارتمان برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان

آپارتمان برای فروش

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش آپارتمان سه طبقه شخصی ساز

آپارتمان برای فروش

۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۰۱

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۰۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

آپارتمان برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۱۱

فروش آپارتمان تک خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دارای پروانه 6طبقه

آپارتمان برای فروش

۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۱۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان
۲

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی