خرید و فروش آپارتمان در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۴۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۴۳ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۹۳ متر مربع

۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۰۱

آپارتمان
برای فروش

۱۳۶ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۸۶ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۰۱

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۱۱

آپارتمان
برای فروش

۶۸ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۲ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۲۰ متر مربع

۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳

آپارتمان
برای فروش

۱۱۰ متر مربع

۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲

آپارتمان
برای فروش

۸۳ متر مربع

۲۱۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی