خرید و فروش خانه مسکونی در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۲۱

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۱۱

خانه مسکونی
برای فروش

۷۲ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۱۴۴ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳

خانه مسکونی
برای فروش

۸۵ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳

خانه مسکونی
برای فروش

۲۷۵ متر مربع

۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی