خرید و فروش دفتر کار در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

۲۲۱

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۵۳۱ متر مربع

۳.۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۴۳ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۹۳ متر مربع

۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۰۱

آپارتمان
برای فروش

۱۳۶ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی