رهن و اجاره خانه مسکونی در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۸۱ متر مربع

۵۰.۰۰۰ تومان
۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان
۲

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان
۲

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی